วิธีการปักเสาไฟฟ้า

การปักเสาไฟฟ้า

วิธีการปักเสา แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

1.ใช้เเรงงานคน
2.ใช้รถปักเสา

การใช้แรงงานคน

-ไม้ขาทราย ใช้พยุงเสาให้ค่อยๆตั้งสูงขึ้น

-ไม้ขาหมุด ใช้คู่กับไม้ขาทราย แต่สั้นกว่าไม้ขาทราย

-ไม้แพน เป็นไม้แผ่น 4 เหลี่ยมกว้างเท่าปากหลุม ใช้สอดในหลุม

การใช้รถปักเสา

วิธีนี้สะดวกรวดเร็ว ใช้เฉพาะรถยนต์เข้าถึงได้

การขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า

การขุดหลุมเสา การดำเนินการขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า จะต้องมีการสำรวจ พื้นที่และสภาพแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแบบการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง โดยจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติให้มากที่สุด ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้ไม่ทำให้ต้นไม้โทรมตาย ภายหลังการตัด รวมถึงการปักเสาต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้าง ข้างเคียง วิธีการขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า สามารถแบ่งตามวิธีการปฏิบัติได้ 2 ลักษณะ คือ

-ใช้แรงงานคน การขุดด้วยวิธีธรรมดาโดยใช้ จอบ เสียม ชะแลง พลั่วหนีบ เป็นต้น หรือขุดโดยใช้สว่านมือหมุนให้คมของสว่านปักลงไปใน ดินเพื่อขุดเอาดินออก

-ใช้รถขุดหลุม และสว่านขนาดใหญ่ วิธีนี้สามารถขุด หลุมได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อจำกัดในเรื่องบริเวณที่จะขุด รถต้องสามารถ เข้าถึงได้

พื้นดินบริเวณปักเสามีความต้านทานสูง เช่น ดิน เหนียว หรือบริเวณภูเขา หินแข็ง บริเวณปักเสาสามารถรับนํ้าหนักเสา อุปกรณ์ และแรงดึงของสายได้ เมื่อปักเสาได้ระดับความลึกที่กำหนด การ เทคอนกรีตที่โคนเสาต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จึงจะปลดไม้คํ้ายันออกได้

ขนาดของหลุมตามมาตรฐาน

ระยะความลึกของการปักเสา